Uppförandekod

Di Luca & Di Lucas uppförandekod

Koden kommunicerar förväntningar och grundläggande krav som vi ställer på våra leverantörer, medarbetare och samarbetspartners kring ansvar för människor och miljö. Vi förväntar oss att berörda i sin tur ställer samma eller hårdare krav på sina underleverantörer.

Medarbetare skriver under uppförandekoden i samband med anställning, koden finns tillgänglig i personalhandboken på Di Luca & Di Lucas (Di Luca) intranät. Leverantörer hittar uppförandekoden på Di Lucas leverantörsportal, den är även en bilaga i avtalet.

Vår uppförandekod bygger på internationellt erkända konventioner (bl a FN och ILO) och följer de 10 principerna i FN:s Global Compact och knyter an till FN:s 17 globala hållbarhetsmål (Agenda 2030).

Vi ställer grundläggande krav  inom bland annat följande områden:

  1. Efterföljande av lagar och regler.
  2. Mänskliga rättigheter samt rättvis och jämlik behandling.
  3. Schyssta arbetsförhållanden; Regelbunden & frivillig anställning, föreningsfrihet, skälig ersättning, rimliga arbetstider samt säkra arbetsplatser.
  4. Miljöhänsyn, energianvändning och klimatutsläpp.
  5. Djurvälfärd.
  6. Nolltolerans mot mutor och korruption.

För att lära känna utmaningarna i våra leverantörskedjor om vad som behöver förbättras använder vi oss av ett självutvärderingsverktyg. Samtliga leverantörer ombeds genomföra en självskattning och vi följer kontinuerligt upp och utvärderar. Om missförhållanden upptäcks kommer vi tillsammans med leverantören överens om en handlingsplan.

Di Lucas visselblåsarfunktion

Anställda, leverantörer och samarbetspartners uppmanas agera direkt vid avsteg från Di Lucas uppförandekod. Om någon blir varse om eller misstänker agerande som skulle kunna innebära ett avsteg från uppförandekoden ska detta rapporteras till närmaste chef och till Di Luca. Så länge rapporten görs med ärlig och god avsikt kommer Di Luca inte att vidta några åtgärder mot visselblåsaren. Rapporter om överträdelser kan göras anonymt till Di Luca som kommer att se till att adressera och utreda frågan.

Rapporter kan skickas via följande kanaler: